Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis: SIA FLOATY vienotās reģistrācijas Nr.40203486399, adrese: Brīvības iela 76, Rīga, LV-1001, tel. +371 280 77 666.

SIA FLOATY kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos info@floaty.lv

Gadījumos, kad SIA FLOATY apstrādā Jūsu personas datus, jums ir tiesības uzdot jautājumus, kas saistīti ar Jūs personas datu apstrādi, sūtot pieprasījumu uz norādīto kontaktinfomāciju vai vēršoties personīgi SIA FLOATY birojā.

Saņemot SIA FLOATY mājas lapā piedāvātos pakalpojumus, tiek veikta Jūsu datu apstrāde atbilstoši zemāk noteiktajiem mērķiem un glabāti, līdz pastāv kāds no norādītajiem kritērijiem. SIAFLOATY apņemas apstrādāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami līgumsaistību izpildei, komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu prasību un, atsevišķos gadījumos, leģitīmo interešu nodrošināšanai. Jums tiks lūgts arī sniegt skaidru un nepārprotamu apstiprinošu piekrišanu sava lietotāja informācijas vākšanai, apstrādei un koplietošanai, izmantojot sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas. Skatīt Sīkdatņu izmantošanas politiku. Vietne pieder un to pārvalda SIAFLOATY.

Personas datu apstrādes nolūki

Apstrādājot personas datus SIAFLOATY ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecibā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

Šī datu aizsardzības politika izskaidro, kā SIAFLOATY apstrādā fiziskas personas datus un kā nodrošina datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. SIAFLOATY datu aizsardzības politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic SIAFLOATY.

SIAFLOATY apstrādā tādus personas datus, kas tieši saņemti no datu subjekta (t.i., persona, kas iesniegusi personas datus) vai netieši (ar korporatīvajiem klientiem). Netieši saņemtie personas dati tiek apstrādāti tikai tad, ja SIAFLOATY jāapstrādā personas dati, lai sniegtu pakalpojumu līgumsaistību ietvaros, piemēram, kontaktēšanās ar korporatīvo klientu, un tml.

SIA FLOATY personas datu apstrādes nolūki:
 • Pakalpojumu sniegšanai līgumsaistību ietvaros (t.sk. konta izveide Floaty.lv mājas lapā pirkuma iegādei, kas nodrošina rēķina nosūtīšanu, saziņu, preču piegādi, u.c. ar preces iegādi nepieciešamo datu apstrādi);
 • Informācijas apstrādei, kas tiek iesniegta no datu subjekta, lai parakstītos Floaty.lv e-pasta ziņojumu un jaunumu saņemšanai (Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu ziņu saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem, mainot iestatījumus savā profilā, dzēšot saglabātos sīkfailus, zvanot uz mūsu informācijas tālruni, vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu info@floaty.lv).
 • Informācijas apstrādei par Jūsu uzdotajiem jautājumiem, aizpildot mūsu mājaslapas saziņas sadaļu, tieši sazinoties ar mūsu personālu telefoniski vai elektroniski, SIA FLOATY apstrādā Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem.
 • Darījumu datu apstrādei saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”;
 • Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai;
 • Personāla atlasei un vadībai;
 • Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai;
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
SIAFLOATY var būt pārzinis dažādās datu apstrādes darbībās. Lai nodrošinātu datu subjektu tiesības uz privātumu, SIAFLOATY ievēro konfidencialitātes principus un stingri ierobežo personas datu izpaušanu. Vienīgi SIAFLOATY pilnvarotās personas ir tiesīgas mainīt un apstrādāt personas datus.

Atgādinājums par nepabeigtu pirkumu

Informējam, ka izsūtīsim tehniskā atbalsta e-pastu 72 h laikā no brīža, kad nebūsiet pabeidzis noformēt pirkumu mūsu internetveikalā. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Jūs nav skārušas tehniskas problēmas pirkuma veikšanas brīdī un atsauktu preces rezervāciju.

Personas datu glabāšanas laiks

SIAFLOATY glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
 • līdz pilnīgai līgumsaistību izpildei (t.sk, sarunu, kurās tiek noslēgts mutisks līgums un/vai izdarīts pakalpojuma pieteikums);
 • līdz piekrišanas atcelšanai, bet ne ilgāk kā 1 gadu no piekrišanas saņemšanas brīža;
 • līdz ārējos normatīvajos aktos noteiktajam termiņam datu uzglabāšanas un apstrādes termiņam vai līdz termiņam, kurā datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses un tiesības (piemēram, iesniegt iebildumus un/vai celt prasību tiesā);
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Likumu “Par grāmatvedību”, Darba likumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, u.c.);
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad nepastāv neviens no šajā punktā norādītajiem apstākļiem, datu subjekta personas dati tiek dzēsti.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums

 • Līgumsaistību izpildei;
 • Saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
 • Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.
 • Personas datu nodošana

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs varam nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi līgumsaistību izpildes nodrošināšanai (t.sk. kurjerdienestiem, IT infrastruktūras izstrādātājam/uzturētājam, u.c.) Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus un apstrādāt tikai saskaņā ar mūsu norādītajiem mērķiem.

Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm (tas ir, valstis ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

Bērni

SIA FLOATY nesniedz pakalpojumus nepilngadīgām personām. Gadījumā, ja SIA FLOATY konstatēs, ka ir ieguvis un apstrādājis nepilngadīgo personu datus, tiks veiktas attiecīgas darbības, lai dzēstu šādus personas datus.


Datu subjekta tiesības

Datu subjekta tiesības attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā SIA FLOATY un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: Floaty.lv interneta vietnē, nodrošinātajās informācijas sistēmās, papīra formātā vai telefoniski. Datu subjektam ir šādas tiesības:

 • sazināties ar mums, gadījumos, kad Jums ir jautājumi par Jūsu datu administrēšanu, rakstot uz info@floaty.lv vai personīgi birojā Brīvības iela 76, Rīga, LV-1001, Latvija.
 • tiesības piekļūt šiem datiem. Ja mēs apstrādājam Jūsu datus, mūsu pienākums ir sniegt bezmaksas informāciju par Jūsu datu apstrādi. Pirms personas datu sniegšanas mūsu pienākums ir pārliecināties par Jūsu identitāti, tādējādi nodrošinot, ka informācija par Jūsu datiem netiek nodota trešajām personām.
 • Ja informācija, ko glabā SIA FLOATY ir nepilnīga vai nepareiza, Jums ir tiesības prasīt labot jebkādas neatbilstības Jūsu personas datos.
 • tiesības iebilst pret SIA FLOATY veikto personas datu apstrādi, ja vairs nepastāv nekāds pienākums tos glabāt;
 • tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu, ja SIA FLOATY tos turpina glabāt, izbeidzoties glabāšanas termiņam, kā arī noteiktās situācijās ierobežot datu apstrādi un/vai iegūt elektroniska formāta kopijas no informācijas, kas ir SIA FLOATY rīcībā.

Jūs varat pieprasīt šo tiesību izpildi, sazinoties ar SIA FLOATY - rakstot uz info@floaty.lv vai personīgi birojā Brīvības iela 76, Rīga, LV-1001, Latvija, un mēs pildīsim pieprasījumā noteiktos labojumus, ciktāl tas atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un profesionālajiem standartiem.

Izmaiņas politikā

SIA FLOATY var pārskatīt šo datu aizsardzības paziņojumu jebkurā laikā, lai ietvertu tajā jaunākos privātuma nosacījumus. Mēs informēsim par visām ietekmējošām izmaiņām šajā datu aizsardzības paziņojumā aprakstīto personas datu apstrādē, izmantojot atbilstošu saziņas kanālu.

Politika un tās spēkā esamība

SIA FLOATY strādā, lai aizsargātu jūsu personīgās informācijas privātumu. Ja jums ir jautājumi vai komentāri par jūsu personiski identificējamās informācijas administrēšanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu rakstot uz info@floaty.lv vai personīgi birojā Brīvības iela 76, Rīga, LV-1001, Latvija.

Šo kontaktinformāciju var izmantot arī, lai paziņotu par jebkādiem jautājumiem, kas jums varētu rasties, attiecībā uz atbilstību mūsu datu aizsardzības paziņojumam.

Atbilde tiks sniegta viena mēneša laikā no e-pasta saņemšanas brīža. Ja jūsu jautājums būs sarežģīts vai saņemsim daudz jautājumu, mēs jūs informēsim, ka jautājuma atrisināšanai ir nepieciešams vairāk nekā viens mēnesis, un mēs to risināsim ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no brīža, kad jautājums tika pirmo reizi iesniegts.

Paralēli Jūs paturat tiesības iesniegt sūdzību regulatoram Latvijā, kurš atbild par personas datu aizsardzību, Datu valsts inspekcijai (http://www.dvi.gov.lv).

Drošība

SIA FLOATY aizsargā datu subjekta datus, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA FLOATY saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, piemēram, datu šifrēšanu, ugunsmūri, ielaušanās aizsardzību un citus aizsardzības pasākumus.

Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, SIA FLOATY paziņos par to attiecīgajam datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota SIA FLOATY tīmekļa vietnē vai citādā iespējamā veidā.